You have one chance to win two VIP tickets to Sheffield 2025, the Sheffield 2024 t-shirt signed by competitors at the 2024 event and the complete sportswear range (an SBD hoodie, shorts and joggers.)

To win you must correctly guess the winners of IPF Worlds 2024 who will meet the minimum criteria for auto qualification for Sheffield 2025: Hitting a total of at least 95% of the world record.

The winner will be the first person to correctly guess the outcomes across the 16 classes, guessing which classes will and will not have a champion that meets the 95% threshold to qualify for Sheffield, and who those qualifiers will be.

If no-one predicts the results of all 16 classes, then the entrant with the most class outcomes guessed will be deemed the winner. In the event of a tie, the winner will be determined by who submitted their entry first.

 • Entrants to the competition must be a resident of the United Kingdom, United States, Japan, Canada, South Korea, the Netherlands, Switzerland, Norway, New Zealand, Latvia, Barbados, Bermuda, Chile, Ireland, the Philippines, Serbia, Taiwan, or Ukraine.
 • Entrants under the age of 18 must have their parent or guardian’s permission before entering the competition.
 • Any entries submitted after 11:59pm UK time on Friday 14th June 2024 will be deemed invalid and will not be considered for the contest.
 • Only one entry per household is permitted and if a household enters more than once, those entries will be deemed invalid.
 • SBD employees and their families may not enter this contest.
 • SBD does not hold responsibility for delayed or incomplete entries.
 • In order for their entry to be valid, entrants must have completed the full instructions, which can be found in the description of the competition post. Any incomplete actions will not count as a valid entry and, therefore, will not be submitted.
 • There is no cash alternative for any prize and all prizes are non-transferrable.
 • There is no entry fee and no purchase necessary to enter this competition.
 • The decision of SBD Apparel Limited is final in respect of all promotional matters and no correspondence will be entered into.
 • Please allow for up to 28 days after the publication of the 2024 IPF World Classic Open Powerlifting Championships competition results for any prizes to be dispatched.
 • Details of the winner will be available within three months of the promotion close date and details of the winner will be announced on this web page.
 • By entering this competition you hereby agree to receive updates from us, SBD Apparel, via email. You can opt out of these at any time. Your privacy is important to us and we will not share your details with any third party. For questions about this competition, please contact shop@sbdapparel.com.
 • Entry constitutes full and unconditional acceptance of these Terms and Conditions. SBD Apparel Limited reserves the right to amend the prize draw details, and thereby the terms and conditions, at any time. Any such change shall be effective immediately upon posting to this web page.
 • All entrants to competitions are deemed to have accepted these rules and agree to be bound by them.

Je maakt één kans om twee VIP-tickets voor Sheffield 2025 te winnen, het Sheffield 2024-t-shirt gesigneerd door de deelnemers aan het evenement van 2024 en het complete assortiment sportkleding (een SBD-hoodie, shorts en joggers.)

Om te winnen moet je de winnaars van de IPF Worlds 2024 correct raden die voldoen aan de minimale criteria voor automatische kwalificatie voor Sheffield 2025: een totaal behalen van ten minste 95% van het wereldrecord.

De winnaar is de eerste persoon die de uitkomsten van de 16 klassen correct raadt, waarbij hij raadt welke klassen wel en niet een kampioen zullen hebben die voldoet aan de drempel van 95% om zich te kwalificeren voor Sheffield, en wie die kwalificatietoernooien zullen zijn.

Als niemand de resultaten van alle 16 klassen voorspelt, wordt de deelnemer met de meeste geraden klassen als winnaar aangewezen. Bij een gelijke stand wordt de winnaar bepaald door wie het eerst heeft meegedaan.

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders of voogd voordat ze aan de wedstrijd kunnen deelnemen.
 • Inzendingen die na 23.59 uur Britse tijd op vrijdag 14 juni 2024 worden ingediend, worden als ongeldig beschouwd en komen niet in aanmerking voor de wedstrijd.
 • Er is slechts één inzending per huishouden toegestaan en als een huishouden meer dan één keer meedoet, worden deze inzendingen als ongeldig beschouwd.
 • Werknemers van SBD en hun gezinnen mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 • SBD is niet verantwoordelijk voor vertraagde of onvolledige inzendingen.
 • Om hun deelname geldig te laten zijn, moeten deelnemers de volledige instructies hebben ingevuld, die te vinden zijn in de beschrijving van het wedstrijdbericht. Onvolledige acties tellen niet als geldige inzending en worden daarom niet verzonden.
 • Er is geen alternatief voor een prijs in contanten en alle prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • Er zijn geen inschrijvingskosten en er is geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze wedstrijd.
 • De beslissing van SBD Apparel Limited is definitief met betrekking tot alle promotionele zaken en er wordt geen correspondentie gevoerd.
 • Houd er rekening mee dat prijzen tot 28 dagen na de publicatie van de uitslag van de IPF World Classic Open Powerlifting Championships 2024 worden verzonden.
 • Details over de winnaar zullen beschikbaar zijn binnen drie maanden na de sluitingsdatum van de actie en details over de winnaar zullen worden aangekondigd op deze webpagina.
 • Door mee te doen aan deze wedstrijd ga je ermee akkoord om updates van ons, SBD Apparel, via e-mail te ontvangen. Je kunt deze op elk moment opzeggen. Uw privacy is belangrijk voor ons en we zullen uw gegevens niet delen met derden. Voor vragen over deze wedstrijd kun je contact opnemen met shop@sbdapparel.com.
 • Deelname betekent volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene voorwaarden. SBD Apparel Limited behoudt zich het recht voor om de details van de wedstrijd en daarmee de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op deze webpagina.
 • Alle deelnemers aan wedstrijden worden geacht deze regels te hebben geaccepteerd en gaan ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Sinulla on yksi mahdollisuus voittaa kaksi VIP-lippua Sheffield 2025 -tapahtumaan, kilpailijoiden allekirjoittama Sheffield 2024 t-paita vuoden 2024 tapahtumassa sekä täydellinen urheiluvaatevalikoima (SBD-huppari, shortsit ja lenkkeilyhousut.)

Voittaaksesi sinun täytyy arvata oikein IPF Worlds 2024 -kilpailun voittajat, jotka täyttävät minimikriteerit automaattiseen karsintaan Sheffieldiin 2025: yhteensä vähintään 95 % maailmanennätyksestä.

Voittaja on se, joka arvaa ensimmäisenä oikein tulokset 16 luokassa ja arvaa, missä luokissa on ja missä ei ole mestari, joka täyttää 95 %:n kynnyksen päästäkseen Sheffieldiin, ja ketkä nämä karsiutujat ovat.

Jos kukaan ei ennusta kaikkien 16 luokan tuloksia, voittajaksi julistetaan osallistuja, jolla on eniten luokkatuloksia. Tasatuloksen sattuessa voittaja määräytyy sen mukaan, kumpi jätti osallistumisensa ensin.

 • Alle 18-vuotiailla osallistujilla on oltava vanhemman tai huoltajan lupa ennen kilpailuun osallistumista.
 • Kaikki osallistumiset, jotka lähetetään perjantai 14. kesäkuuta 2024 kello 23:59 Yhdistyneen kuningaskunnan aikaa, katsotaan mitättömiksi, eikä niitä oteta huomioon kilpailussa.
 • Yksi kotitalous saa osallistua vain kerran, ja jos kotitalous osallistuu useammin kuin kerran, osallistumiset katsotaan mitättömiksi.
 • SBD:n työntekijät ja heidän perheensä eivät voi osallistua tähän kilpailuun.
 • SBD ei vastaa myöhästyneistä tai puutteellisista ilmoittautumisista.
 • Jotta osallistuminen olisi pätevä, osallistujien on täytettävä täydelliset ohjeet, jotka löytyvät kilpailuviestin kuvauksesta. Puutteellisia toimia ei lasketa kelvolliseksi osallistumiseksi, eikä niitä näin ollen lähetetä.
 • Palkinnoille ei ole käteisvaihtoehtoa, ja kaikkia palkintoja ei voi siirtää.
 • Kilpailuun osallistuminen ei edellytä osallistumismaksua eikä ostoksia.
 • SBD Apparel Limitedin päätös on lopullinen kaikissa myynninedistämiseen liittyvissä asioissa, eikä kirjeenvaihtoa käydä.
 • Palkintojen lähettäminen kestää enintään 28 päivää IPF World Classic Open Powerlifting Championships 2024 -kilpailun tulosten julkaisemisen jälkeen.
 • Tiedot voittajasta julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa kampanjan päättymispäivästä, ja voittaja julkistetaan tällä verkkosivulla.
 • Osallistumalla tähän kilpailuun hyväksyt täten, että saat meiltä, SBD Apparelilta, päivityksiä sähköpostitse. Voit kieltäytyä näistä milloin tahansa. Yksityisyytesi on meille tärkeää, emmekä jaa tietojasi kolmansille osapuolille. Jos sinulla on kysyttävää tästä kilpailusta, ota yhteyttä osoitteeseen shop@sbdapparel.com.
 • Osallistuminen merkitsee näiden ehtojen ja edellytysten täydellistä ja ehdotonta hyväksymistä. SBD Apparel Limited pidättää oikeuden muuttaa arvonnan yksityiskohtia ja siten ehtoja milloin tahansa. Kaikki tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun ne julkaistaan tällä verkkosivustolla.
 • Kaikkien kilpailuihin osallistuvien katsotaan hyväksyneen nämä säännöt ja sitoutuvan noudattamaan niitä.

Vous avez une chance de gagner deux billets VIP pour Sheffield 2025, le t-shirt Sheffield 2024 signé par les concurrents de l'événement 2024 et la gamme complète de vêtements de sport (un sweat à capuche, un short et un pantalon de jogging SBD.)

Pour gagner il faut correctement prédire les gagnants des championnats du monde Ipf 2024 qui réalisent les minimas qualificatif pour Sheffield 2025 : valider un total d’au moins 95% du record du monde.

Le gagnant sera la première personne à deviner correctement les résultats des 16 classes, en devinant quelles classes auront ou non un champion qui atteint le seuil de 95 % pour se qualifier pour Sheffield, et qui seront ces qualifiés.

Si personne ne prédit correctement les résultats des 16 catégories, le gagnant sera le participant qui aura correctement prédit le plus grand nombre de résultats. S’il y a égalité, le gagnant se sera le premier des personnes à avoir participé.

 • Les participants dont l’age ne dépasse pas les 18 ans doivent obtenir la permission de leurs parents ou gardiens avant de participer.
 • Toute participation après le Vendredi 14 Juin à 23:59 heure anglaise ne sera jugée non-valide et ne sera pas prise en compte lors du tirage au sort.
 • Les participations sont limitées à une par ménage, si plusieurs participations d’un même ménage sont faites, ces participations seront jugées non valides.
 • Les collaborateurs SBD et leur familles ne sont pas éligibles à participer.
 • SBD n’est en aucun cas responsable des participations tardives ou non prises en compte.
 • Pour qu’une participation soit validée, les participants doivent suivre l’ensemble des instructions qui se trouvent dans la description de la publication du tirage au sort. Toute participation incomplète sera jugée non valide et par conséquent ne sera pas prise en compte.
 • Aucune alternative monétaire n’est proposée pour tous les lots, et les récompenses ne sont pas transférables.
 • Aucun frais de participation ou achat est nécessaire pour participer à ce tirage.
 • La décision d’SBD apparel limited est finale sur l’ensemble des aspects promotionnels et aucune correspondance ne sera enclenchée.
 • Il faut compter jusqu’à 28 jours après la publication des résultats des championnats du monde open de classic powerlifting ipf 2024 pour l’envoi des colis.
 • Les détails du gagnant seront disponible jusqu’à 3 mois après la clôture des participations et les gagnants seront annoncé sur cette page web.
 • En participant à ce tirage vous acceptez de recevoir des annonces de la part d’SBD apparel par mail. Vous pouvez résilier ce choix à tout moment. La protection de vos données personnelles est un enjeu primordial pour nous, et vos informations ne seront pas partagées avec un tiers. Pour toute question concernant ce tirage, prière de nous contacter via shop@sbdapparel.com
 • Une participation signifie l’acceptation des conditions générales. SBD Apparel Limited se réserve le droit de modifier les détails des prix de ce tirage, et par conséquent des conditions générales à tout moment. Tout changement sera effectif immédiatement dès sa publication sur ce site.
 • Tous les participants à cette compétition acceptent les conditions générales et s’y soumettent.

Sie haben eine Chance, zwei VIP-Tickets für Sheffield 2025, das von den Teilnehmern der Veranstaltung 2024 signierte Sheffield 2024-T-Shirt und das komplette Sportbekleidungssortiment (einen SBD-Hoodie, Shorts und Jogginghosen) zu gewinnen.

Zur Teilnahme müssen Sie die Gewinner der IPF Worlds 2024 richtig erraten, die die Mindestkriterien für die automatische Qualifikation für Sheffield 2025 erfüllen: Sie müssen mindestens 95% des Weltrekords erreichen.

Gewinner ist die Person, die als erste die Ergebnisse aller 16 Klassen richtig errät, d. h. errät, welche Klassen einen Champion haben, der die 95 %-Grenze für die Qualifikation für Sheffield erreicht, und wer diese Qualifikanten sein werden.

Sollte niemand die Ergebnisse aller 16 Klassen vorhersagen, wird der Teilnehmer mit den meisten getippten Klassenergebnissen zum Gewinner erklärt. Bei einem Gleichstand wird der Gewinner danach bestimmt, wer seinen Beitrag zuerst eingereicht hat.

 • Teilnehmer unter 18 Jahren müssen die Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten einholen, bevor sie an dem Gewinnspiel teilnehmen können.
 • Einsendungen, die nach 23:59 Uhr britischer Zeit am Freitag, den 14. Juni 2024, eingehen, werden als ungültig betrachtet und können nicht mehr für das Gewinnspiel berücksichtigt werden.
 • Es ist nur eine Teilnahme pro Haushalt erlaubt. Wenn ein Haushalt mehr als einmal teilnimmt, werden diese Teilnahmen als ungültig betrachtet.
 • SBD-Mitarbeiter und ihre Familien dürfen nicht an diesem Gewinnspiel teilnehmen.
 • Die SBD übernimmt keine Verantwortung für verspätete oder unvollständige Einsendungen.
 • Damit Ihre Teilnahme gültig ist, müssen die Teilnehmer die Anweisungen, die in der Beschreibung des Gewinnspiels zu finden sind, vollständig ausgefüllt haben. Unvollständige Aktionen werden nicht als gültige Teilnahme gewertet und können daher nicht eingereicht werden.
 • Es gibt keine Bargeldalternative für einen Preis und alle Preise sind nicht übertragbar.
 • Für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist keine Teilnahmegebühr und kein Kauf erforderlich.
 • Die Entscheidung von SBD Apparel Limited ist in Bezug auf alle Werbeangelegenheiten endgültig und es wird keine Korrespondenz geführt.
 • Der Versand der Preise kann bis zu 28 Tage nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der 2024 IPF World Classic Open Powerlifting Championships erfolgen.
 • Der Gewinner wird innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Aktion bekannt gegeben und auf dieser Webseite veröffentlicht.
 • Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, von uns, SBD Apparel, per E-Mail informiert zu werden. Sie können diese jederzeit abbestellen. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig und wir werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben. Bei Fragen zu diesem Gewinnspiel wenden Sie sich bitte an shop@sbdapparel.com.
 • Die Teilnahme bedeutet die vollständige und bedingungslose Annahme dieser Teilnahmebedingungen. SBD Apparel Limited behält sich das Recht vor, die Einzelheiten des Gewinnspiels und damit die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Eine solche Änderung wird sofort mit der Veröffentlichung auf dieser Webseite wirksam.
 • Bei allen Teilnehmern an Gewinnspielen wird davon ausgegangen, dass sie diese Regeln akzeptieren und sich damit einverstanden erklären, an sie gebunden zu sein.

Egyszer van esélyed nyerni két VIP belépőt a 2025-ös Sheffieldre, a Sheffield 2024 pólót, amelyet a 2024-es esemény versenyzői írnak alá, valamint a teljes sportruházati kínálatot (SBD kapucnis pulcsi, rövidnadrág és kocogó).

A nyereményhez helyesen kell kitalálnod az IPF 2024 Világbajnokság győzteseit, akik megfelelnek a 2025-es sheffieldi automatikus kvalifikáció minimális kritériumainak: A világrekord legalább 95%-át elérő összteljesítményt kell elérned.

Az lesz a győztes, aki elsőként helyesen tippeli meg a 16 osztályban elért eredményeket, kitalálva, hogy melyik osztálynak lesz és melyik osztálynak lesz olyan bajnoka, aki eléri a Sheffieldre való kvalifikáció 95%-os küszöbét, és kik lesznek a selejtezők.

Ha senki sem találja el mind a 16 osztály eredményét, akkor a legtöbb osztály eredményét helyesen megtippelő versenyző lesz a győztes. Holtverseny esetén a győztest az határozza meg, hogy ki küldte be először a nevezését.

 • A 18 év alatti pályázóknak a versenyen való részvételhez a szülő vagy gondviselő engedélye szükséges.
 • A 2024. június 14-én, péntek, brit idő szerint 23:59 után benyújtott pályázatok érvénytelennek minősülnek, és a versenyben nem vesznek részt.
 • Háztartásonként csak egy nevezés engedélyezett, és ha egy háztartás többször is részt vesz a versenyben, akkor a nevezéseket érvénytelennek tekintjük.
 • Az SBD alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a versenyen.
 • Az SBD nem vállal felelősséget a késedelmes vagy hiányos nevezésekért.
 • Ahhoz, hogy a beküldött pályázat érvényes legyen, a nevezőknek ki kell tölteniük a teljes útmutatót, amely a versenybejegyzés leírásában található. A hiányosan kitöltött űrlapok nem számítanak érvényes nevezésnek, és ezért nem is kerülnek elküldésre.
 • A nyereménynek nincs készpénzes alternatívája, és a nyeremények nem átruházhatók.
 • A versenyen való részvételhez nincs részvételi díj és nem szükséges vásárlás.
 • Az SBD Apparel Limited döntése minden promóciós kérdésben végleges, és nem kerül sor semmiféle korrelációra.
 • A 2024-as IPF World Classic Open Erőemelő Világbajnokság versenyeredményeinek közzétételét követően legfeljebb 28 nap áll rendelkezésre a nyeremények kiküldésére.
 • A nyertesről a promóció zárónapját követő három hónapon belül rendelkezésre fognak állni a részletek, és a nyertes adatait ezen a weboldalon fogják közzétenni.
 • A versenyen való részvétellel Ön beleegyezik, hogy e-mailben kapja meg tőlünk, az SBD Apparel-től a frissítéseket. Ezekről bármikor leiratkozhat. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, és nem adjuk át adatait harmadik félnek. A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdésekkel forduljon a shop@sbdapparel.com címre.
 • A részvétel a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes és feltétel nélküli elfogadását jelenti. Az SBD Apparel Limited fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a nyereményjáték részleteit és ezáltal a felhasználási feltételeket. Bármely ilyen módosítás a weboldalon való közzétételt követően azonnal hatályba lép.
 • A nyereményjátékok minden résztvevője úgy tekintendő, hogy elfogadta ezeket a szabályokat, és elfogadja, hogy azok kötelező érvényűek.

Masz jedną szansę na wygranie dwóch biletów VIP na Sheffield 2025, koszulkę Sheffield 2024 z podpisami zawodników na imprezie 2024 oraz pełną ofertę odzieży sportowej (bluza z kapturem SBD, spodenki i joggery).

Aby wygrać, należy poprawnie odgadnąć zwycięzców IPF Worlds 2024, którzy spełnią minimalne kryteria automatycznej kwalifikacji do Sheffield 2025: Uzyskanie łącznie co najmniej 95% rekordu świata.

Zwycięzcą zostanie pierwsza osoba, która poprawnie odgadnie wyniki w 16 klasach, zgadnie, które klasy będą miały mistrza spełniającego próg 95% kwalifikującego się do Sheffield i kim będą ci zakwalifikowani.

Jeśli nikt nie przewidzi wyników wszystkich 16 klas, zwycięzcą zostanie uczestnik z największą liczbą odgadniętych wyników. W przypadku remisu, zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie tego, kto pierwszy przesłał swoje zgłoszenie.

 • Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed przystąpieniem do konkursu.
 • Wszelkie zgłoszenia przesłane po godzinie 23:59 czasu brytyjskiego w Piątek 14 czerwca 2024 r. zostaną uznane za nieważne i nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • Dozwolone jest tylko jedno zgłoszenie na gospodarstwo domowe, a jeśli gospodarstwo domowe zgłosi się więcej niż raz, zgłoszenia te zostaną uznane za nieważne.
 • Pracownicy SBD i ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
 • SBD nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub niekompletne zgłoszenia.
 • Aby zgłoszenie było ważne, uczestnicy muszą wypełnić wszystkie instrukcje, które można znaleźć w opisie postu konkursowego. Wszelkie niekompletne działania nie będą liczone jako ważne zgłoszenie, a zatem nie zostaną przesłane.
 • Nie ma alternatywy pieniężnej dla żadnej nagrody, a wszystkie nagrody są niezbywalne.
 • Udział w konkursie nie wiąże się z żadną opłatą ani zakupem.
 • Decyzja SBD Apparel Limited jest ostateczna w odniesieniu do wszystkich kwestii promocyjnych i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.
 • Prosimy o odczekanie do 28 dni po opublikowaniu wyników zawodów 2024 IPF World Classic Open Powerlifting Championships na wysłanie nagród.
 • Szczegóły dotyczące zwycięzcy będą dostępne w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia promocji, a szczegóły dotyczące zwycięzcy zostaną ogłoszone na tej stronie internetowej.
  Biorąc udział w tym konkursie, niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas, SBD Apparel, aktualizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może z nich zrezygnować w dowolnym momencie. Twoja prywatność jest dla nas ważna i nie będziemy udostępniać Twoich danych osobom trzecim. W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem shop@sbdapparel.com.
 • Zgłoszenie stanowi pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu. SBD Apparel Limited zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów losowania nagród i warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na niniejszej stronie internetowej.
 • Uznaje się, że wszyscy uczestnicy konkursów zaakceptowali niniejsze zasady i zgadzają się na ich przestrzeganie.

Máte jednu šancu vyhrať dve VIP vstupenky na Sheffield 2025, tričko Sheffield 2024 podpísané súťažiacimi na podujatí 2024 a kompletný sortiment športového oblečenia (mikinu SBD, šortky a joggery.)

Ak chcete vyhrať, musíte správne uhádnuť víťazov IPF Worlds 2024, ktorí splnia minimálne kritériá pre automatickú kvalifikáciu na Sheffield 2025: Zasiahnutie súčtu aspoň 95 % svetového rekordu.

Víťaz bude prvý, kto správne uhádne výsledky v 16 triedach, uhádne, ktoré triedy budú mať a ktoré nebudú mať šampióna, ktorý spĺňa 95 % hranicu na kvalifikáciu do Sheffieldu, a kto budú títo kvalifikanti.

Ak nikto neuhádne výsledky všetkých 16 tried, za víťaza sa bude považovať účastník, ktorý uhádne najviac výsledkov tried. V prípade rovnosti hlasov bude o víťazovi rozhodovať ten, kto svoj príspevok poslal ako prvý.

 • Účastníci mladší ako 18 rokov musia mať pred účasťou v súťaži súhlas svojho rodiča alebo opatrovníka.
 • Všetky príspevky zaslané po 23:59 britského času v piatok 14. júna 2024 budú považované za neplatné a nebudú do súťaže zaradené.
 • Na jednu domácnosť je povolená len jedna prihláška a ak sa domácnosť prihlási viac ako raz, tieto prihlášky sa budú považovať za neplatné.
 • Zamestnanci SBD a ich rodiny sa nemôžu zúčastniť tejto súťaže.
 • SBD nenesie zodpovednosť za oneskorené alebo neúplné prihlášky.
 • Na to, aby bol ich príspevok platný, musia účastníci vyplniť všetky pokyny, ktoré nájdete v popise súťažného príspevku. Akékoľvek neúplné úkony sa nebudú považovať za platný príspevok, a preto nebudú odoslané.
 • Za žiadnu cenu nie je možné získať hotovosť a všetky ceny sú neprenosné.
 • Na účasť v tejto súťaži nie je potrebný žiadny vstupný poplatok ani nákup.
 • Rozhodnutie spoločnosti SBD Apparel Limited je konečné v súvislosti so všetkými propagačnými záležitosťami a nebude s ňou vedená žiadna korešpondencia.
 • Na odoslanie všetkých cien si vyhraďte maximálne 28 dní od zverejnenia výsledkov súťaže 2024 IPF World Classic Open Powerlifting Championships.
 • Podrobnosti o víťazovi budú k dispozícii do troch mesiacov od dátumu ukončenia propagačnej akcie a podrobnosti o víťazovi budú oznámené na tejto webovej stránke.
 • Účasťou v tejto súťaži súhlasíte so zasielaním aktuálnych informácií od nás, spoločnosti SBD Apparel, prostredníctvom e-mailu. Odber týchto správ môžete kedykoľvek odmietnuť. Vaše súkromie je pre nás dôležité a vaše údaje nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane. V prípade otázok týkajúcich sa tejto súťaže sa obráťte na shop@sbdapparel.com.
 • Účasť v súťaži predstavuje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami. Spoločnosť SBD Apparel Limited si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podrobnosti o žrebovaní cien, a tým aj podmienky. Každá takáto zmena nadobúda účinnosť okamžite po zverejnení na tejto webovej stránke.
 • Predpokladá sa, že všetci účastníci súťaží súhlasia s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Tienes una oportunidad de ganar dos entradas VIP para Sheffield 2025, la camiseta de Sheffield 2024 firmada por los competidores en el evento de 2024 y la gama completa de ropa deportiva (una sudadera con capucha SBD, pantalones cortos y joggers).

Para tener la oportunidad de ganar, deberá acertar correctamente los nombres de los ganadores de IPF Worlds 2024 que cumplan con los requisitos mínimos para la clasificación automática a Sheffield 2025, los cuales incluyen lograr un total de al menos el 95 % del récord mundial.

El ganador será la primera persona que adivine correctamente los resultados de las 16 clases, adivinando qué clases tendrán y qué no tendrán un campeón que cumpla con el umbral del 95% para calificar para Sheffield, y quiénes serán esos clasificados.

Si no hay ninguna predicción precisa de los resultados en las 16 clases, se considerará ganador o ganadora al participante que haya adivinado la mayor cantidad de resultados de clase. En caso de empate, se determinará al ganador o ganadora según el orden de envío de las entradas, siendo considerado el primero en enviar su predicción como el ganador o la ganadora.

 • Los participantes menores de 18 años deben tener el permiso de sus padres o tutores antes de participar en el concurso.
 • Cualquier participación enviada después de las 11:59 p.m., hora del Reino Unido, del viernes 10 de junio de 2024 se considerará inválida y no se considerará para el concurso.
 • Solo se permite una entrada por hogar, y si un hogar ingresa más de una vez, esas entradas se considerarán inválidas.
 • Los empleados de SBD y sus familias no pueden participar en este concurso.
 • SBD no se hace responsable de las entradas retrasadas o incompletas.
 • Para que su participación sea considerada válida, debe haber seguido todas las instrucciones detalladas que se encuentran en la descripción de la publicación del concurso. Cualquier acción incompleta no será considerada como una entrada válida y, por lo tanto, no será enviada.
 • No hay alternativa en efectivo para ningún premio y todos los premios son intransferibles.
 • No hay cuota de inscripción ni compra necesaria para participar en este concurso.
 • La decisión de SBD Apparel Limited es definitiva con respecto a todos los asuntos promocionales y no se mantendrá correspondencia.
 • Espere hasta 28 días después de la publicación de los resultados del concurso 2024 IPF World Classic Open Powerlifting Championships para que se envíen los premios.
 • Los detalles del ganador o de la ganadora estarán disponibles dentro de los tres meses posteriores a la fecha de cierre de la promoción y los detalles del ganador o de la ganadora se anunciarán en esta página web.
 • Al participar en este concurso, usted acepta recibir actualizaciones de nosotros, SBD Apparel, por correo electrónico. Puede optar por no participar en cualquier momento. Su privacidad es importante para nosotros y no compartiremos sus datos con terceros. Si tiene preguntas sobre este concurso, comuníquese con shop@sbdapparel.com.
 • La inscripción constituye la aceptación total e incondicional de estos términos y condiciones. SBD Apparel Limited se reserva el derecho de modificar los detalles del concurso de premios y, por lo tanto, los términos y condiciones, en cualquier momento. Cualquier cambio de este tipo entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en esta página web.
 • Se considera que todos los participantes en los concursos han aceptado estas reglas y aceptan estar sujetos a ellas.

Du har en chans att vinna två VIP-biljetter till Sheffield 2025, Sheffield 2024-t-shirten signerad av konkurrenter vid evenemanget 2024 och hela sortimentet av sportkläder (en SBD-huvtröja, shorts och joggingbyxor.)

För att vinna måste du gissa rätt vinnare i IPF Worlds 2024 som uppfyller minimikriterierna för autokvalificering för Sheffield 2025: Slår totalt minst 95% av världsrekordet.

Vinnaren kommer att vara den första personen som korrekt gissar resultaten i de 16 klasserna, och gissar vilka klasser som kommer och inte kommer att ha en mästare som når 95 %-gränsen för att kvalificera sig till Sheffield, och vilka dessa kvalificeringar kommer att vara.

Om ingen förutspår resultaten i alla 16 klasser, kommer deltagaren med flest klassresultat gissade att anses vara vinnaren. I händelse av oavgjort kommer vinnaren att bestämmas av vem som skickade in sitt bidrag först.

 • Deltagare under 18 år måste ha målsmans tillstånd innan de deltar i tävlingen.
 • Alla bidrag som skickas in efter 23:59 brittisk tid fredag den 14 juni 2024 kommer att anses ogiltiga och kommer inte att beaktas för tävlingen.
 • Endast en post per hushåll är tillåten och om ett hushåll deltar mer än en gång kommer dessa poster att anses vara ogiltiga.
 • SBD-anställda och deras familjer får inte delta i denna tävling.
 • SBD ansvarar inte för försenade eller ofullständiga poster.
 • För att deras bidrag ska vara giltigt måste deltagarna ha slutfört de fullständiga instruktionerna, som finns i beskrivningen av tävlingsposten. Ofullständiga åtgärder räknas inte som en giltig post och kommer därför inte att skickas in.
 • Det finns inget kontantalternativ för något pris och alla priser kan inte överföras.
 • Det finns ingen anmälningsavgift och inget köp krävs för att delta i denna tävling.
 • SBD Apparel Limiteds beslut är slutgiltigt i alla reklamfrågor och ingen korrespondens kommer att inledas.
 • Det kan ta upp till 28 dagar efter publiceringen av tävlingsresultaten från IPF World Classic Open Powerlifting Championships 2024 innan eventuella priser skickas.
 • Detaljer om vinnaren kommer att finnas tillgängliga inom tre månader efter kampanjens slutdatum och detaljer om vinnaren kommer att meddelas på denna webbsida.
 • Genom att delta i denna tävling godkänner du härmed att få uppdateringar från oss, SBD Apparel, via e-post. Du kan när som helst välja bort dessa. Din integritet är viktig för oss och vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon tredje part. För frågor om denna tävling, vänligen kontakta shop@sbdapparel.com.
 • Inträde utgör fullständigt och ovillkorligt godkännande av dessa villkor. SBD Apparel Limited förbehåller sig rätten att när som helst ändra prisdragningsdetaljerna och därmed villkoren. Varje sådan ändring träder i kraft omedelbart efter publicering på denna webbsida.
 • Alla deltagare i tävlingar anses ha accepterat dessa regler och samtycker till att vara bundna av dem.