Sheffield Giveaway Terms

You have one chance to win a fully paid trip for two to Sheffield 2025, with travel, hotel rooms and two VIP tickets for the 2025 event paid for by SBD, as well as the Sheffield 2024 t-shirt, signed by competitors at the 2024 event.

To win you must forecast the totals hit by lifters at the Sheffield 2024 event.

The winner will be the person whose guesses are closest to the final results, measured by how close they were in percentage terms. We will calculate how far off each guess was and sum the percentage point differences. The person who comes closest wins.

In the event of a tie, then the winner will be the person who entered first out of those tied.

 • Entrants to the competition must be a resident of the United Kingdom, United States, Japan, Canada, South Korea, the Netherlands, Switzerland, Norway, New Zealand, Latvia, Barbados, Bermuda, Chile, Ireland, the Philippines, Serbia, Taiwan, or Ukraine.
 • Entrants under the age of 18 must have their parent or guardian’s permission before entering the competition.
 • Any entries submitted after 11:59pm UK time on Wednesday, February 7th 2024 will be deemed invalid and will not be considered for the contest.
 • Only one entry per household is permitted and if a household enters more than once, those entries will be deemed invalid.
 • SBD employees and their families may not enter this contest.
 • SBD does not hold responsibility for delayed or incomplete entries.
 • In order for their entry to be valid, entrants must have completed the full instructions, which can be found in the description of the competition post. Any incomplete actions will not count as a valid entry and, therefore, will not be submitted.
 • There is no cash alternative for any prize and all prizes are non-transferrable.
 • There is no entry fee and no purchase necessary to enter this competition.
 • The decision of SBD Apparel Limited is final in respect of all promotional matters and no correspondence will be entered into.
 • Please allow for up to 28 days after the publication of the 2024 Sheffield Powerlifting Championships competition results for any prizes to be dispatched.
 • Details of the winner will be available within three months of the promotion close date and details of the winner will be announced on this web page.
 • By entering this competition you hereby agree to receive updates from us, SBD Apparel, via email. You can opt out of these at any time. Your privacy is important to us and we will not share your details with any third party. For questions about this competition, please contact shop@sbdapparel.com.
 • Entry constitutes full and unconditional acceptance of these Terms and Conditions. SBD Apparel Limited reserves the right to amend the prize draw details, and thereby the terms and conditions, at any time. Any such change shall be effective immediately upon posting to this web page.
 • All entrants to competitions are deemed to have accepted these rules and agree to be bound by them.

FAQs

Je hebt één kans om een volledig betaalde reis voor twee naar Sheffield 2025 te winnen, met reizen, hotelkamers en twee VIP-tickets voor het evenement van 2025, betaald door SBD, evenals het Sheffield 2024 t-shirt, ondertekend door concurrenten van de 2024 evenement.

Om te winnen moet je de totalen voorspellen die door lifters zijn getroffen tijdens het Sheffield 2024-evenement.

De winnaar is de persoon wiens gissingen het dichtst bij de uiteindelijke resultaten liggen, gemeten aan de hand van hoe dicht ze er procentueel bij lagen. We berekenen hoe ver elke gok afwijkt en tellen de procentuele verschillen op. De persoon die er het dichtst bij komt, wint.

In het geval van een gelijkspel, zal de winnaar de persoon zijn die als eerste deelnam van de gelijkspel.

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders of voogd voordat ze aan de wedstrijd kunnen deelnemen.
 • Inzendingen die na 23.59 uur Britse tijd op woensdag 7 februari 2024 worden ingediend, worden als ongeldig beschouwd en komen niet in aanmerking voor de wedstrijd.
 • Er is slechts één inzending per huishouden toegestaan en als een huishouden meer dan één keer meedoet, worden deze inzendingen als ongeldig beschouwd.
 • Werknemers van SBD en hun gezinnen mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 • SBD is niet verantwoordelijk voor vertraagde of onvolledige inzendingen.
 • Om hun deelname geldig te laten zijn, moeten deelnemers de volledige instructies hebben ingevuld, die te vinden zijn in de beschrijving van het wedstrijdbericht. Onvolledige acties tellen niet als geldige inzending en worden daarom niet verzonden.
 • Er is geen alternatief voor een prijs in contanten en alle prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • Er zijn geen inschrijvingskosten en er is geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze wedstrijd.
 • De beslissing van SBD Apparel Limited is definitief met betrekking tot alle promotionele zaken en er wordt geen correspondentie gevoerd.
 • Houd er rekening mee dat prijzen tot 28 dagen na de publicatie van de uitslag van de Sheffield Powerlifting Championships 2024 worden verzonden.
 • Details over de winnaar zullen beschikbaar zijn binnen drie maanden na de sluitingsdatum van de actie en details over de winnaar zullen worden aangekondigd op deze webpagina.
 • Door mee te doen aan deze wedstrijd ga je ermee akkoord om updates van ons, SBD Apparel, via e-mail te ontvangen. Je kunt deze op elk moment opzeggen. Uw privacy is belangrijk voor ons en we zullen uw gegevens niet delen met derden. Voor vragen over deze wedstrijd kun je contact opnemen met shop@sbdapparel.com.
 • Deelname betekent volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene voorwaarden. SBD Apparel Limited behoudt zich het recht voor om de details van de wedstrijd en daarmee de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op deze webpagina.
 • Alle deelnemers aan wedstrijden worden geacht deze regels te hebben geaccepteerd en gaan ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Sinulla on yksi mahdollisuus voittaa täysin maksettu matka kahdelle Sheffield 2025 -tapahtumaan, joka sisältää matkat, hotellihuoneet ja kaksi VIP-lippua vuoden 2025 tapahtumaan, jotka SBD maksaa, sekä Sheffield 2024 -t-paidan, jonka kilpailijat ovat allekirjoittaneet vuoden 2024 tapahtumassa. tapahtuma.

Voittaaksesi sinun täytyy ennustaa nostajien osumia Sheffield 2024 -tapahtumassa.

Voittaja on henkilö, jonka arvaukset ovat lähimpänä lopullisia tuloksia mitattuna kuinka lähellä ne olivat prosentteina. Laskemme, kuinka kaukana kukin arvaus oli, ja laskemme prosenttipisteerot yhteen. Lähimpänä oleva voittaa.

Tasatuloksen sattuessa voittaja määräytyy sen mukaan, kumpi jätti osallistumisensa ensin.

 • Alle 18-vuotiailla osallistujilla on oltava vanhemman tai huoltajan lupa ennen kilpailuun osallistumista.
 • Kaikki osallistumiset, jotka lähetetään keskiviikko 7. helmikuu 2024 kello 23:59 Yhdistyneen kuningaskunnan aikaa, katsotaan mitättömiksi, eikä niitä oteta huomioon kilpailussa.
 • Yksi kotitalous saa osallistua vain kerran, ja jos kotitalous osallistuu useammin kuin kerran, osallistumiset katsotaan mitättömiksi.
 • SBD:n työntekijät ja heidän perheensä eivät voi osallistua tähän kilpailuun.
 • SBD ei vastaa myöhästyneistä tai puutteellisista ilmoittautumisista.
 • Jotta osallistuminen olisi pätevä, osallistujien on täytettävä täydelliset ohjeet, jotka löytyvät kilpailuviestin kuvauksesta. Puutteellisia toimia ei lasketa kelvolliseksi osallistumiseksi, eikä niitä näin ollen lähetetä.
 • Palkinnoille ei ole käteisvaihtoehtoa, ja kaikkia palkintoja ei voi siirtää.
 • Kilpailuun osallistuminen ei edellytä osallistumismaksua eikä ostoksia.
 • SBD Apparel Limitedin päätös on lopullinen kaikissa myynninedistämiseen liittyvissä asioissa, eikä kirjeenvaihtoa käydä.
 • Palkintojen lähettäminen kestää enintään 28 päivää Sheffield Powerlifting Championships 2024 -kilpailun tulosten julkaisemisen jälkeen.
 • Tiedot voittajasta julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa kampanjan päättymispäivästä, ja voittaja julkistetaan tällä verkkosivulla.
 • Osallistumalla tähän kilpailuun hyväksyt täten, että saat meiltä, SBD Apparelilta, päivityksiä sähköpostitse. Voit kieltäytyä näistä milloin tahansa. Yksityisyytesi on meille tärkeää, emmekä jaa tietojasi kolmansille osapuolille. Jos sinulla on kysyttävää tästä kilpailusta, ota yhteyttä osoitteeseen shop@sbdapparel.com.
 • Osallistuminen merkitsee näiden ehtojen ja edellytysten täydellistä ja ehdotonta hyväksymistä. SBD Apparel Limited pidättää oikeuden muuttaa arvonnan yksityiskohtia ja siten ehtoja milloin tahansa. Kaikki tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun ne julkaistaan tällä verkkosivustolla.
 • Kaikkien kilpailuihin osallistuvien katsotaan hyväksyneen nämä säännöt ja sitoutuvan noudattamaan niitä.

Vous avez une chance de gagner un voyage entièrement payé pour deux à Sheffield 2025, avec voyage, chambres d'hôtel et deux billets VIP pour l'événement 2025 payés par SBD, ainsi que le t-shirt Sheffield 2024, signé par les concurrents de 2024. événement.

Pour gagner, vous devez prévoir les totaux atteints par les haltérophiles lors de l'événement Sheffield 2024.

Le gagnant sera la personne dont les suppositions se rapprochent le plus des résultats finaux, mesurés en termes de pourcentage. Nous calculerons l’écart entre chaque estimation et additionnerons les différences en points de pourcentage. Celui qui se rapproche le plus gagne.

S’il y a égalité, le gagnant se sera le premier des personnes à avoir participé.

 • Les participants dont l’age ne dépasse pas les 18 ans doivent obtenir la permission de leurs parents ou gardiens avant de participer.
 • Toute participation après le Mercredi 7 Février à 23:59 heure anglaise ne sera jugée non-valide et ne sera pas prise en compte lors du tirage au sort.
 • Les participations sont limitées à une par ménage, si plusieurs participations d’un même ménage sont faites, ces participations seront jugées non valides.
 • Les collaborateurs SBD et leur familles ne sont pas éligibles à participer.
 • SBD n’est en aucun cas responsable des participations tardives ou non prises en compte.
 • Pour qu’une participation soit validée, les participants doivent suivre l’ensemble des instructions qui se trouvent dans la description de la publication du tirage au sort. Toute participation incomplète sera jugée non valide et par conséquent ne sera pas prise en compte.
 • Aucune alternative monétaire n’est proposée pour tous les lots, et les récompenses ne sont pas transférables.
 • Aucun frais de participation ou achat est nécessaire pour participer à ce tirage.
 • La décision d’SBD apparel limited est finale sur l’ensemble des aspects promotionnels et aucune correspondance ne sera enclenchée.
 • Il faut compter jusqu’à 28 jours après la publication des résultats Sheffield 2024 pour l’envoi des colis.
 • Les détails du gagnant seront disponible jusqu’à 3 mois après la clôture des participations et les gagnants seront annoncé sur cette page web.
 • En participant à ce tirage vous acceptez de recevoir des annonces de la part d’SBD apparel par mail. Vous pouvez résilier ce choix à tout moment. La protection de vos données personnelles est un enjeu primordial pour nous, et vos informations ne seront pas partagées avec un tiers. Pour toute question concernant ce tirage, prière de nous contacter via shop@sbdapparel.com
 • Une participation signifie l’acceptation des conditions générales. SBD Apparel Limited se réserve le droit de modifier les détails des prix de ce tirage, et par conséquent des conditions générales à tout moment. Tout changement sera effectif immédiatement dès sa publication sur ce site.
 • Tous les participants à cette compétition acceptent les conditions générales et s’y soumettent.

Sie haben eine Chance, eine vollständig bezahlte Reise für zwei Personen nach Sheffield 2025 zu gewinnen, mit Reisekosten, Hotelzimmern und zwei VIP-Tickets für die Veranstaltung 2025, die von SBD bezahlt werden, sowie des Sheffield 2024-T-Shirts, das von den Teilnehmern der 2024 signiert wurde Ereignis.

Um zu gewinnen, müssen Sie die Gesamtzahl der von den Gewichthebern beim Sheffield 2024-Event erreichten Ergebnisse prognostizieren.

Der Gewinner ist die Person, deren Schätzungen dem Endergebnis am nächsten kommen, gemessen daran, wie nahe sie prozentual dran waren. Wir berechnen, wie weit jede Vermutung daneben lag, und summieren die Prozentpunkteunterschiede. Derjenige, der am nächsten kommt, gewinnt.

Bei einem Gleichstand wird der Gewinner danach bestimmt, wer seinen Beitrag zuerst eingereicht hat.

 • Teilnehmer unter 18 Jahren müssen die Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten einholen, bevor sie an dem Gewinnspiel teilnehmen können.
 • Einsendungen, die nach 23:59 Uhr britischer Zeit am Mittwoch, den 7. Februar 2024, eingehen, werden als ungültig betrachtet und können nicht mehr für das Gewinnspiel berücksichtigt werden.
 • Es ist nur eine Teilnahme pro Haushalt erlaubt. Wenn ein Haushalt mehr als einmal teilnimmt, werden diese Teilnahmen als ungültig betrachtet.
 • SBD-Mitarbeiter und ihre Familien dürfen nicht an diesem Gewinnspiel teilnehmen.
 • Die SBD übernimmt keine Verantwortung für verspätete oder unvollständige Einsendungen.
 • Damit Ihre Teilnahme gültig ist, müssen die Teilnehmer die Anweisungen, die in der Beschreibung des Gewinnspiels zu finden sind, vollständig ausgefüllt haben. Unvollständige Aktionen werden nicht als gültige Teilnahme gewertet und können daher nicht eingereicht werden.
 • Es gibt keine Bargeldalternative für einen Preis und alle Preise sind nicht übertragbar.
 • Für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist keine Teilnahmegebühr und kein Kauf erforderlich.
 • Die Entscheidung von SBD Apparel Limited ist in Bezug auf alle Werbeangelegenheiten endgültig und es wird keine Korrespondenz geführt.
 • Der Versand der Preise kann bis zu 28 Tage nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der 2024 Sheffield Powerlifting Championships erfolgen.
 • Der Gewinner wird innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Aktion bekannt gegeben und auf dieser Webseite veröffentlicht.
 • Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, von uns, SBD Apparel, per E-Mail informiert zu werden. Sie können diese jederzeit abbestellen. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig und wir werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben. Bei Fragen zu diesem Gewinnspiel wenden Sie sich bitte an shop@sbdapparel.com.
 • Die Teilnahme bedeutet die vollständige und bedingungslose Annahme dieser Teilnahmebedingungen. SBD Apparel Limited behält sich das Recht vor, die Einzelheiten des Gewinnspiels und damit die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Eine solche Änderung wird sofort mit der Veröffentlichung auf dieser Webseite wirksam.
 • Bei allen Teilnehmern an Gewinnspielen wird davon ausgegangen, dass sie diese Regeln akzeptieren und sich damit einverstanden erklären, an sie gebunden zu sein.

Egyszer van esélyed nyerni egy teljesen kifizetett utazást két főre a Sheffield 2025-re utazással, szállodai szobákkal és két VIP belépővel a 2025-ös eseményre, amelyet az SBD fizet, valamint a Sheffield 2024 pólót, amelyet a 2024-es versenyen írnak alá a versenyzők. esemény.

A győzelemhez meg kell jósolnod a 2024-es Sheffield eseményen az emelők által elért összesítést.

A győztes az lesz, akinek a tippjei a legközelebb állnak a végső eredményekhez, a százalékos arány alapján mérve. Kiszámoljuk, hogy az egyes tippek milyen messze voltak, és összeadjuk a százalékpontos különbségeket. Aki a legközelebb jön, az nyer.

Holtverseny esetén a győztest az határozza meg, hogy ki küldte be először a nevezését.

 • A 18 év alatti pályázóknak a versenyen való részvételhez a szülő vagy gondviselő engedélye szükséges.
 • A 2024. február én, szerda, brit idő szerint 23:59 után benyújtott pályázatok érvénytelennek minősülnek, és a versenyben nem vesznek részt.
 • Háztartásonként csak egy nevezés engedélyezett, és ha egy háztartás többször is részt vesz a versenyben, akkor a nevezéseket érvénytelennek tekintjük.
 • Az SBD alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a versenyen.
 • Az SBD nem vállal felelősséget a késedelmes vagy hiányos nevezésekért.
 • Ahhoz, hogy a beküldött pályázat érvényes legyen, a nevezőknek ki kell tölteniük a teljes útmutatót, amely a versenybejegyzés leírásában található. A hiányosan kitöltött űrlapok nem számítanak érvényes nevezésnek, és ezért nem is kerülnek elküldésre.
 • A nyereménynek nincs készpénzes alternatívája, és a nyeremények nem átruházhatók.
 • A versenyen való részvételhez nincs részvételi díj és nem szükséges vásárlás.
 • Az SBD Apparel Limited döntése minden promóciós kérdésben végleges, és nem kerül sor semmiféle korrelációra.
 • A 2024-es Sheffield Erőemelő Bajnokság versenyeredményeinek közzétételét követően legfeljebb 28 nap áll rendelkezésre a nyeremények kiküldésére.
 • A nyertesről a promóció zárónapját követő három hónapon belül rendelkezésre fognak állni a részletek, és a nyertes adatait ezen a weboldalon fogják közzétenni.
 • A versenyen való részvétellel Ön beleegyezik, hogy e-mailben kapja meg tőlünk, az SBD Apparel-től a frissítéseket. Ezekről bármikor leiratkozhat. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, és nem adjuk át adatait harmadik félnek. A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdésekkel forduljon a shop@sbdapparel.com címre.
 • A részvétel a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes és feltétel nélküli elfogadását jelenti. Az SBD Apparel Limited fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a nyereményjáték részleteit és ezáltal a felhasználási feltételeket. Bármely ilyen módosítás a weboldalon való közzétételt követően azonnal hatályba lép.
 • A nyereményjátékok minden résztvevője úgy tekintendő, hogy elfogadta ezeket a szabályokat, és elfogadja, hogy azok kötelező érvényűek.

Masz jedną szansę na wygranie pełnopłatnego wyjazdu dla dwojga na Sheffield 2025, obejmującego podróże, pokoje hotelowe i dwa bilety VIP na imprezę 2025 opłacone przez SBD, a także koszulkę Sheffield 2024 z podpisami zawodników na 2024 wydarzenie.

Aby wygrać, musisz wytypować sumy osiągnięte przez zawodników podczas wydarzenia w Sheffield 2024.

Zwycięzcą zostanie osoba, której przypuszczenia będą najbliższe ostatecznym wynikom, mierzonym procentowo. Obliczymy, jak daleko od każdego przypuszczenia i zsumujemy różnice w punktach procentowych. Wygrywa osoba, która będzie najbliżej.

W przypadku remisu, zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie tego, kto pierwszy przesłał swoje zgłoszenie.

 • Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed przystąpieniem do konkursu.
 • Wszelkie zgłoszenia przesłane po godzinie 23:59 czasu brytyjskiego w środa 7 lutego 2024 r. zostaną uznane za nieważne i nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • Dozwolone jest tylko jedno zgłoszenie na gospodarstwo domowe, a jeśli gospodarstwo domowe zgłosi się więcej niż raz, zgłoszenia te zostaną uznane za nieważne.
 • Pracownicy SBD i ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
 • SBD nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub niekompletne zgłoszenia.
 • Aby zgłoszenie było ważne, uczestnicy muszą wypełnić wszystkie instrukcje, które można znaleźć w opisie postu konkursowego. Wszelkie niekompletne działania nie będą liczone jako ważne zgłoszenie, a zatem nie zostaną przesłane.
 • Nie ma alternatywy pieniężnej dla żadnej nagrody, a wszystkie nagrody są niezbywalne.
 • Udział w konkursie nie wiąże się z żadną opłatą ani zakupem.
 • Decyzja SBD Apparel Limited jest ostateczna w odniesieniu do wszystkich kwestii promocyjnych i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.
 • Prosimy o odczekanie do 28 dni po opublikowaniu wyników zawodów 2024 Sheffield Powerlifting Championships na wysłanie nagród.
 • Szczegóły dotyczące zwycięzcy będą dostępne w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia promocji, a szczegóły dotyczące zwycięzcy zostaną ogłoszone na tej stronie internetowej.
  Biorąc udział w tym konkursie, niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas, SBD Apparel, aktualizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może z nich zrezygnować w dowolnym momencie. Twoja prywatność jest dla nas ważna i nie będziemy udostępniać Twoich danych osobom trzecim. W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem shop@sbdapparel.com.
 • Zgłoszenie stanowi pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu. SBD Apparel Limited zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów losowania nagród i warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na niniejszej stronie internetowej.
 • Uznaje się, że wszyscy uczestnicy konkursów zaakceptowali niniejsze zasady i zgadzają się na ich przestrzeganie.

Máte jednu šancu vyhrať plne zaplatený zájazd pre dvoch na Sheffield 2025 s cestovaním, hotelovými izbami a dvomi VIP vstupenkami na podujatie 2025, ktoré hradí SBD, ako aj tričko Sheffield 2024 podpísané súťažiacimi na 2024. udalosť.

Ak chcete vyhrať, musíte predpovedať celkové zasiahnuté pretekármi na podujatí Sheffield 2024.

Víťazom sa stane osoba, ktorej odhady sú najbližšie ku konečným výsledkom, merané podľa toho, ako blízko boli v percentách. Vypočítame, ako ďaleko boli jednotlivé odhady, a spočítame rozdiely v percentuálnych bodoch. Vyhráva ten, kto sa najviac priblíži.

V prípade rovnosti hlasov bude o víťazovi rozhodovať ten, kto svoj príspevok poslal ako prvý.

 • Účastníci mladší ako 18 rokov musia mať pred účasťou v súťaži súhlas svojho rodiča alebo opatrovníka.
 • Všetky príspevky zaslané po 23:59 britského času v streda 7. februára 2024 budú považované za neplatné a nebudú do súťaže zaradené.
 • Na jednu domácnosť je povolená len jedna prihláška a ak sa domácnosť prihlási viac ako raz, tieto prihlášky sa budú považovať za neplatné.
 • Zamestnanci SBD a ich rodiny sa nemôžu zúčastniť tejto súťaže.
 • SBD nenesie zodpovednosť za oneskorené alebo neúplné prihlášky.
 • Na to, aby bol ich príspevok platný, musia účastníci vyplniť všetky pokyny, ktoré nájdete v popise súťažného príspevku. Akékoľvek neúplné úkony sa nebudú považovať za platný príspevok, a preto nebudú odoslané.
 • Za žiadnu cenu nie je možné získať hotovosť a všetky ceny sú neprenosné.
 • Na účasť v tejto súťaži nie je potrebný žiadny vstupný poplatok ani nákup.
 • Rozhodnutie spoločnosti SBD Apparel Limited je konečné v súvislosti so všetkými propagačnými záležitosťami a nebude s ňou vedená žiadna korešpondencia.
 • Na odoslanie všetkých cien si vyhraďte maximálne 28 dní od zverejnenia výsledkov súťaže 2024 Sheffield Powerlifting Championships.
 • Podrobnosti o víťazovi budú k dispozícii do troch mesiacov od dátumu ukončenia propagačnej akcie a podrobnosti o víťazovi budú oznámené na tejto webovej stránke.
 • Účasťou v tejto súťaži súhlasíte so zasielaním aktuálnych informácií od nás, spoločnosti SBD Apparel, prostredníctvom e-mailu. Odber týchto správ môžete kedykoľvek odmietnuť. Vaše súkromie je pre nás dôležité a vaše údaje nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane. V prípade otázok týkajúcich sa tejto súťaže sa obráťte na shop@sbdapparel.com.
 • Účasť v súťaži predstavuje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami. Spoločnosť SBD Apparel Limited si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podrobnosti o žrebovaní cien, a tým aj podmienky. Každá takáto zmena nadobúda účinnosť okamžite po zverejnení na tejto webovej stránke.
 • Predpokladá sa, že všetci účastníci súťaží súhlasia s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Tienes una oportunidad de ganar un viaje para dos personas totalmente pagado a Sheffield 2025, con viaje, habitaciones de hotel y dos entradas VIP para el evento de 2025 pagado por SBD, así como la camiseta de Sheffield 2024, firmada por los competidores en el evento de 2024. evento.

Para ganar, debes pronosticar los totales alcanzados por los levantadores en el evento de Sheffield 2024.

El ganador será la persona cuyas conjeturas se acerquen más a los resultados finales, medidos por lo cerca que estuvieron en términos porcentuales. Calcularemos qué tan alejada estaba cada suposición y sumaremos las diferencias en puntos porcentuales. Gana la persona que más se acerque.

En caso de empate, se determinará al ganador o ganadora según el orden de envío de las entradas, siendo considerado el primero en enviar su predicción como el ganador o la ganadora.

 • Los participantes menores de 18 años deben tener el permiso de sus padres o tutores antes de participar en el concurso.
 • Cualquier participación enviada después de las 11:59 p.m., hora del Reino Unido, del miércoles 7 de febrero de 2024 se considerará inválida y no se considerará para el concurso.
 • Solo se permite una entrada por hogar, y si un hogar ingresa más de una vez, esas entradas se considerarán inválidas.
 • Los empleados de SBD y sus familias no pueden participar en este concurso.
 • SBD no se hace responsable de las entradas retrasadas o incompletas.
 • Para que su participación sea considerada válida, debe haber seguido todas las instrucciones detalladas que se encuentran en la descripción de la publicación del concurso. Cualquier acción incompleta no será considerada como una entrada válida y, por lo tanto, no será enviada.
 • No hay alternativa en efectivo para ningún premio y todos los premios son intransferibles.
 • No hay cuota de inscripción ni compra necesaria para participar en este concurso.
 • La decisión de SBD Apparel Limited es definitiva con respecto a todos los asuntos promocionales y no se mantendrá correspondencia.
 • Espere hasta 28 días después de la publicación de los resultados del concurso 2024 Sheffield Powerlifting Championships para que se envíen los premios.
 • Los detalles del ganador o de la ganadora estarán disponibles dentro de los tres meses posteriores a la fecha de cierre de la promoción y los detalles del ganador o de la ganadora se anunciarán en esta página web.
 • Al participar en este concurso, usted acepta recibir actualizaciones de nosotros, SBD Apparel, por correo electrónico. Puede optar por no participar en cualquier momento. Su privacidad es importante para nosotros y no compartiremos sus datos con terceros. Si tiene preguntas sobre este concurso, comuníquese con shop@sbdapparel.com.
 • La inscripción constituye la aceptación total e incondicional de estos términos y condiciones. SBD Apparel Limited se reserva el derecho de modificar los detalles del concurso de premios y, por lo tanto, los términos y condiciones, en cualquier momento. Cualquier cambio de este tipo entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en esta página web.
 • Se considera que todos los participantes en los concursos han aceptado estas reglas y aceptan estar sujetos a ellas.

Du har en chans att vinna en fullt betald resa för två till Sheffield 2025, med resor, hotellrum och två VIP-biljetter till evenemanget 2025 betalda av SBD, samt Sheffield 2024-t-shirten, signerad av konkurrenterna vid 2024 händelse.

För att vinna måste du förutsäga totalsumman som träffas av lyftare vid Sheffield 2024-evenemanget.

Vinnaren blir den person vars gissningar är närmast slutresultaten, mätt efter hur nära de var i procent. Vi kommer att beräkna hur långt borta varje gissning var och summera skillnaderna i procentenheter. Den som kommer närmast vinner.

I händelse av oavgjort kommer vinnaren att bestämmas av vem som skickade in sitt bidrag först.

 • Deltagare under 18 år måste ha målsmans tillstånd innan de deltar i tävlingen.
 • Alla bidrag som skickas in efter 23:59 brittisk tid onsdagen den 7 februari 2024 kommer att anses ogiltiga och kommer inte att beaktas för tävlingen.
 • Endast en post per hushåll är tillåten och om ett hushåll deltar mer än en gång kommer dessa poster att anses vara ogiltiga.
 • SBD-anställda och deras familjer får inte delta i denna tävling.
 • SBD ansvarar inte för försenade eller ofullständiga poster.
 • För att deras bidrag ska vara giltigt måste deltagarna ha slutfört de fullständiga instruktionerna, som finns i beskrivningen av tävlingsposten. Ofullständiga åtgärder räknas inte som en giltig post och kommer därför inte att skickas in.
 • Det finns inget kontantalternativ för något pris och alla priser kan inte överföras.
 • Det finns ingen anmälningsavgift och inget köp krävs för att delta i denna tävling.
 • SBD Apparel Limiteds beslut är slutgiltigt i alla reklamfrågor och ingen korrespondens kommer att inledas.
 • Det kan ta upp till 28 dagar efter publiceringen av tävlingsresultaten från Sheffield Powerlifting Championships 2024 innan eventuella priser skickas.
 • Detaljer om vinnaren kommer att finnas tillgängliga inom tre månader efter kampanjens slutdatum och detaljer om vinnaren kommer att meddelas på denna webbsida.
 • Genom att delta i denna tävling godkänner du härmed att få uppdateringar från oss, SBD Apparel, via e-post. Du kan när som helst välja bort dessa. Din integritet är viktig för oss och vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon tredje part. För frågor om denna tävling, vänligen kontakta shop@sbdapparel.com.
 • Inträde utgör fullständigt och ovillkorligt godkännande av dessa villkor. SBD Apparel Limited förbehåller sig rätten att när som helst ändra prisdragningsdetaljerna och därmed villkoren. Varje sådan ändring träder i kraft omedelbart efter publicering på denna webbsida.
 • Alla deltagare i tävlingar anses ha accepterat dessa regler och samtycker till att vara bundna av dem.